messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางนวลนภา ไชยทะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 063-7437010
นางปริศดา ยอดยิ่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 086-2214191
นายบัญชา พรพินิสกุลทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
โทร : 061-2165392
นางสาววราภรณ์ อาษาสร้อย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
โทร : 097-0236254
นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์โท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-0962178
นางสาวพรรณนิพา คะเณวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-0198771
นางกาญจนา กุลชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 098-1310600

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง