ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสูง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง