ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอสว่างแดนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง