messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
image สถานที่ท่องเที่ยว
 
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ ( Vision)
1. วิสัยทัศน์ ( Vision) วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง “คุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกพัฒนา ภูมิปัญญากว้างไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม” บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ

พันธกิจ ( Mission)
2. พันธกิจ ( Mission) 1. บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง และความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพื้นฐาน 2. พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้นำสูงในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 3. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 4. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ภาพสำนักงาน


ประวัติความเป็นมา
ตำบลโพนสูงตั้งเมื่อปี พ.ศ.2401 มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดนครนายก โดยมีพ่อหมื่นชำนิ พ่อหมื่นชำนะ และพ่อปลัดกอง เป็นผู้นำในการจัดตั้งถิ่นฐานครั้งแรก ต่อมาประชาชนในละแวกใกล้เคียงก็ได้อพยพถิ่นฐานเข้ามาอยู่ด้วยกันและแบ่งการปกครองเป็น 30 หมู่บ้าน จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าในหมู่บ้านบอกว่า ในอดีตตำบลบ้านถ่อน ตำบลคำสะอาด ตำบลบ้านต้าย และตำบลสว่างแดนดิน บางส่วนจะขึ้นกับตำบลโพนสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้ว่าตำบลโพนสูงเคยมีอาณาเขตกว้างขวางและเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอสว่างแดนดิน ปี พ.ศ.2539 ตำบลโพนสูง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง