messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือประชาชน
คู่มือการขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
คู่มือการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
คู่มือประชาชน การยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง