messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 28
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 35
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 82
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 90
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 103
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 93

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง